De dagelijkse financiële gang van zaken wordt verzorgd door de penningmeester van de stichting. Hij doet hiervan verslag tijdens iedere bestuursvergadering.
Na afloop van het jaar verzorgt de penningmeester de jaarafsluiting van de administratie en het jaarverslag.
Een extern kantoor verzorgt vervolgens de samenstelling van de jaarrekening met bijbehorende accountantscontrole (conform artikel 15 lid c van de akte van oprichting).