De doelstelling en het beleid van de stichting zijn nader uitgewerkt in een reglement. De belangrijkste kernpunten daaruit zijn:
- Van een door de Stichting Protestantse Begraafplaatsen Gemeente Ede geëxploiteerde begraafplaats kan een ieder gebruik maken,
  die begraven wil worden conform het reglement, ongeacht of men al dan niet lid is van een kerkgenootschap.
- De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende de door het stichtingsbestuur vast te stellen tijden.
  Het stichtingsbestuur maakt deze tijden openbaar bekend. Het is niet toegestaan op de begraafplaats muziek te maken of te laten horen
  of bloemen te plaatsen. Tijdens begrafenissen zijn alleen gesproken en gezongen woorden toegestaan.
  Kinderen onder de 12 jaar hebben toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene.
- Begraving mag geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.
- Indien de begraving in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overlegd,
  ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de begrafenis voorziet.
- Begraven houdt in, de te begraven persoon, ten tijde van de begrafenisplechtigheid, minimaal 50 cm onder het maaiveld te laten zakken.
 
Soorten graven
Op de begraafplaats kunnen worden onderscheiden:
 
a. eigen graven te onderscheiden in:
   • graven met maximaal 2 lagen;
   • graven met maximaal 3 lagen;
   • kindergraven met maximaal 3 lagen;
   • grafkelders.
b. algemene graven met een verplicht onderhoudscontract:
   • graven met maximaal 3 lagen;
   • kindergraven met maximaal 3 lagen.
 
- In de eigen graven mogen voor 20 of 30 jaren of voor onbepaalde tijd (altoosdurend) lijken begraven worden gehouden.
  Bij graven voor onbepaalde tijd is een  onderhoudscontract verplicht. Verlenging van graven voor 20 of 30 jaar,
  kunnen met perioden van telkens 10 jaar worden verlengd.
- De tarieven worden zo nodig elk kalenderjaar opnieuw door het bestuur aangepast en vastgesteld.
  (Zie in tarievenlijst voor nadere omschrijving van begravingsmogelijkheden.)
- Grafrechten voor eigen graven kunnen in voorkoop gekocht worden. Voor termijngraven van 20 of 30 jaar, gaat de termijn in bij de eerste begraving.
 
Regelgeving grafbedekking
Een vergunning voor grafbedekking moet schriftelijk door de rechthebbende of een aanvrager voor een algemeen graf worden aangevraagd bij het stichtingsbestuur,
onder overlegging van een duidelijke ontwerptekening in tweevoud, op grond waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre het grafwerk aan de te stellen eisen van
welstand en aan de aard van de onderwerpelijke begraafplaats voldoet. 
Het grafnummer moet in de liggende zerk aan de voorkant ingegraveerd worden, en de inkleuring hebben van de overige belettering.
De kosten van plaatsen, lichting, onderhoud en vernieuwing zijn voor rekening van de eigenaar(s).
 
Geen vergunning zal worden verleend voor grafbedekking, grafzerken e.a. volgens onderstaande opsomming:
a. volwassenen eigen graven: staande zerken, welke breder zijn dan 90 cm, hoger dan 110 cm of dikker dan 12 cm. Liggende zerken, welke breder zijn dan 90 cm, langer zijn dan 200 cm of dikker dan 12cm en niet voorzien zijn van een gewapende betonfundatieplaat, met dezelfde afmetingen als de liggende zerk. Roefhoogte maximaal 20 cm.​​
volwassenen algemene graven: staande zerken, liggende zerken, die breder zijn dan 60 cm en langer dan 60 cm en dikker zijn dan 12 cm en niet voorzien zijn van een gewapende betonfundatieplaat.
grafkelders: staande zerken en liggende zerken die groter zijn dan de afmetingen van de grafkelder.
b. kinder eigen graven: staande zerken welke breder zijn dan 60 cm, hoger dan 70 cm of dikker dan 7cm. Liggende zerken welke breder zijn dan 60 cm, langer zijn dan 120 cm of dikker dan 7 cm en niet voorzien zijn van een gewapende betonfundatieplaat, met dezelfde afmetingen als de liggende zerk. Roefhoogte maximaal 15 cm.
kinder algemene graven: staande zerken en liggende zerken die breder zijn dan 50 cm en langer zijn dan 50 cm en dikker zijn dan 7 cm en niet voorzien zijn van een betonfundatieplaat.
c. (kunst)bloemen, zwerfstenen groter dan Ø 12,5 cm, bakstenen, metalen grafwerk.
d. hekwerken.
e. palen hoger dan 40 cm.
f.  opschriften, welke melding maken van lidmaatschap(pen) of overige persoonlijke verdiensten, m.u.v. een dienaar van het Goddelijke Woord.
g. afbeeldingen, in welke vorm dan ook.
h. een ondergrond, waarop een inscriptie of opschrift is aangebracht, welke een  verenigingsembleem, firmanaam, handelsnaam, productmerk, of enige reclame bevat.
 
Grafverzorging
1. Het graf dient in een ordelijke staat te worden gehouden en op aanwijzing van de beheerder in orde te worden gebracht.
2. Bloemen en planten alsmede kransen, speelgoed, foto’s e.d. zijn niet toegestaan.
3. Afkoop van onderhoud behoort tot de mogelijkheden.
 
Het onderhoud van de graven en grafbedekkingen wordt in principe door de nabestaande(n) c.q. rechthebbende, dan wel vergunninghouder gedaan,
tenzij zij dit door middel van een onderhoudscontract hebben afgekocht.