De doelstelling en het beleid van de stichting zijn nader uitgewerkt in een reglement. De belangrijkste kernpunten daaruit zijn:
- Van een door de Stichting Protestantse Begraafplaatsen Gemeente Ede geëxploiteerde begraafplaats kan een ieder gebruik maken, die begraven wil worden conform het reglement, ongeacht of men al dan niet lid is van een kerkgenootschap.
- De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende de door het stichtingsbestuur vast te stellen tijden. Het stichtingsbestuur maakt deze tijden openbaar bekend.
- Het is niet toegestaan op de begraafplaats muziek te maken of te laten horen of bloemen te plaatsen. Tijdens begrafenissen is het verboden te fotograferen en zijn alleen gesproken en gezongen woorden toegestaan.
- Begraving mag geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.
- Indien de begraving in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overlegd, ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de begrafenis voorziet.
- Begraven houdt in, de te begraven persoon, ten tijde van de begrafenisplechtigheid, minimaal 50 cm onder het maaiveld te laten zakken.
 
Soorten graven
Op de begraafplaats kunnen worden onderscheiden:
 
a. eigen graven te onderscheiden in:
   • graven met maximaal 2 lagen;
   • graven met maximaal 3 lagen;
   • kindergraven met maximaal 3 lagen;
   • grafkelders.
b. algemene graven met een verplicht onderhoudscontract:
   • graven met maximaal 3 lagen;
   • kindergraven met maximaal 3 lagen.
 
- In de eigen graven mogen voor 20 of 30 jaren of voor onbepaalde tijd (altoosdurend) lijken begraven worden gehouden.
  Bij graven voor onbepaalde tijd is een  onderhoudscontract verplicht. Verlenging van graven voor 20 of 30 jaar,
  kunnen met perioden van telkens 10 jaar worden verlengd.
- De tarieven worden zo nodig elk kalenderjaar opnieuw door het bestuur aangepast en vastgesteld.
  (Zie in tarievenlijst voor nadere omschrijving van begravingsmogelijkheden.)
- Grafrechten voor eigen graven kunnen in voorkoop gekocht worden. Voor termijngraven van 20 of 30 jaar, gaat de termijn in bij de eerste begraving.
 
Regelgeving grafbedekking
Een vergunning voor grafbedekking moet schriftelijk door de rechthebbende of een aanvrager voor een algemeen graf worden aangevraagd bij het stichtingsbestuur,
onder overlegging van een duidelijke ontwerptekening in tweevoud, op grond waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre het grafwerk aan de te stellen eisen van
welstand en aan de aard van de onderwerpelijke begraafplaats voldoet. 
Het grafnummer moet in de liggende zerk aan de voorkant ingegraveerd worden, en de inkleuring hebben van de overige belettering.
De kosten van plaatsen, lichting, onderhoud en vernieuwing zijn voor rekening van de eigenaar(s).
 

Vergunning zal worden verleend voor grafbedekking, grafzerken, e.a. met inachtneming van de volgende onderstaande opsomming:

 1. volwassenen eigen graven: totale buitenmaten staande zerken 80 à 90 cm breed, 80 à 90 cm hoog en maximaal 12 cm dik. Totale buitenmaten liggende zerken 90 cm breed, 200 cm lang en maximaal 12 cm dik. Roefhoogte maximaal 20 cm.  Geplaatst op een gewapende beton fundatieplaat van 200 x 90 cm en 6 cm dik.
 2. volwassenen algemene graven: schuinstaande zerken 60 cm breed, 60 cm hoog en 6 cm dik. De ruimte op de fundatieplaat is per grafsteen voor 1/3 beschikbaar. Geplaatst op een gewapende beton fundatieplaat van 200 x 90 cm. Zie tekening:
 3. kinder eigen graven: totale buitenmaten staande zerken 50 á 60 cm breed, 50 á 60 cm hoog en maximaal 6 cm dik. Totale buitenmaten liggende zerken 60 cm breed, 120 cm lang en maximaal 12 cm dik. Roefhoogte maximaal 15cm. Geplaatst op een gewapende beton fundatieplaat, 120 x 60 cm en 6 cm dik.
 4. kinder algemene graven: schuinstaande zerken 50 cm breed, 50 cm hoog en 6 cm dik. De ruimte op de fundatieplaat is voor 1/3 beschikbaar, per grafsteen. Gewapende beton fundatieplaat van 120 x 60 cm en 6 cm dik. Zerk in schuine stand plaatsen, op dezelfde wijze als bij volwassen algemene graven.
 5. foetusgraven: grafsteentjes 30 x 30 cm worden door de Stichting beschikbaar gesteld. Het ingraveren van datum, naam en grafnummer kan door de Stichting verzorgd worden. Er is keuze uit drie lettertypes.
 6. geen (kunst)bloemen, zwerfstenen groter dan Ø 12,5 cm, bakstenen, metalen grafwerk.
 7. geen hekwerken.
 8. geen palen.
 9. geen opschriften welke melding maakt van lidmaatschap(pen) of overige persoonlijke verdiensten, m.u.v. een dienaar van het Goddelijke woord. Tekst welke op gespannen voet staat met Bijbelse uitgangspunten, kan gewijzigd of geheel afgekeurd worden. Het bestuur zal dan gebruik maken van: Hoofdstuk 11. Overgangsbepalingen en slot bepalingen: Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.   
 10. geen afbeeldingen in welke vorm dan ook.
 11. geen ondergrond waarop een inscriptie of opschrift is aangebracht, welke een verenigingsembleem, firmanaam, handelsnaam, productmerk, of enige reclame bevat.
Grafverzorging
1. Het graf dient in een ordelijke staat te worden gehouden en op aanwijzing van de beheerder in orde te worden gebracht.
2. Bloemen en planten alsmede kransen, speelgoed, foto’s e.d. zijn niet toegestaan.
3. Afkoop van onderhoud behoort tot de mogelijkheden.
 
Het onderhoud van de graven en grafbedekkingen wordt in principe door de nabestaande(n) c.q. rechthebbende, dan wel vergunninghouder gedaan,
tenzij zij dit door middel van een onderhoudscontract hebben afgekocht.