Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor verrichte werkzaamheden en geen vacatiegeld voor de bijgewoonde vergaderingen.
In artikel 6 lid 12 van de akte van oprichting staat in dit verband: ‘De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’
 
Met ingang van 1-1-2015 is er een beheerder in dienst van de stichting.
 
Voor vrijwilligers is de volgende richtlijn vastgesteld:
1. Alle vrijwilligers ontvangen een gelijke vergoeding die conform de richtlijnen van de Belastingdienst € 5,50 per uur bedraagt
    (jonger dan 23 jaar € 3,25), met een maximum van € 210 per maand en van € 2.100 per jaar.
2. Aan iedere vrijwilliger wordt gevraagd om per kalenderjaar de gewerkte  uren bij te houden en daarvan tijdig een overzicht bij de secretaris of
    penningmeester in te leveren, zodanig dat de vrijwilligersvergoeding nog in het lopende kalenderjaar kan worden uitbetaald. 
    Voor de Belastingdienst hoeft de vrijwilliger geen urenadministratie bij te houden.
3. De vrijwilliger die wil afzien van een vergoeding, kan na ontvangst hiervan het bedrag terugstorten op de bankrekening van de stichting. 
    Omdat de stichting beschikt over een ANBI-status doet de betreffende vrijwilliger daarmee een aantoonbare gift en is deze gift fiscaal aftrekbaar.