De ‘Stichting Protestantse Begraafplaatsen Gemeente Ede’ is opgericht op 8 december 2001. In de akte van oprichting is de grondslag van de stichting als volgt verwoord in artikel 2:
 
1. De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God en onderschrijft geheel
    en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid zoals vastgesteld door de Nationale Synode te
    Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien (1618-1619).
 
2. De Drie Formulieren van Enigheid zijn:​
a. de Heidelbergse Catechismus;
b. de Nederlandse Geloofsbelijdenis
c. de Dordtse Leerregels zijnde de vijf artikelen tegen de Remonstranten.
 
Deelname door kerkgenootschappen in (het bestuur van) de stichting is omschreven in artikel 5 van de akte van oprichting:
1. Kerkgenootschappen die volmondig kunnen instemmen met grondslag en doel van de stichting,
    kunnen door het bestuur uitgenodigd worden deel te nemen in de stichting, hetzij als
participant, hetzij als sympathisant.
2. In dit kader dienst als kerkgenootschap te worden gezien, iedere zelfstandige eenheid die zich als kerkelijke gemeente naar buiten toe presenteert.